Ouderraad

Er is een oudervereniging Nutsschool Lankforst opgericht. Daarvan zijn alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Nutsschool Lankforst lid. Het bestuur van de vereniging treedt naar buiten onder de naam Ouderraad Nutsschool Lankforst.

De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders op school en stelt zich ten doel het belang van het kind en de relatie tussen ouders en school te bevorderen.

Taken van de ouderraad zijn o.a.:

  • Het activeren van de betrokkenheid van de ouders bij de school en deze vertegenwoordigen naar de schoolleiding.
  • Het geven van advies aan de schoolleiding en MR. betreffende binnen- en buitenschoolse activiteiten en het organiseren hiervan. Enkele zaken die weer aan de orde zullen komen zijn:
    -De ouderbijdrage, overblijven, sportevenementen, schoolreisjes enz.

Voor diverse activiteiten hebben we uw hulp nodig. Dat vragen wij dan aan u via het ouderparticipatieformulier en via oproepen in de Nutsbul.

De ouderraad vergadert regelmatig en wisselt dan van gedachten met het team en vertegenwoordiging van de MR. over allerlei zaken die de school aangaan.

Als ouderraad vinden wij het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent en met ons bespreekt wat u voor uw kind (en voor uzelf) op school belangrijk vindt. Op deze manier kunnen wij u het beste op de school vertegenwoordigen. Met vragen en/of suggesties kunt u altijd bij een van ons terecht.

KLASSENOUDER
Door de OR worden ook de klassenouders geregeld. Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de leerlingen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de leerkracht verleent de klassenouder assistentie bij zaken, waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan zijn bij excursies, het regelen van voldoende auto’s, en andere activiteiten, waarbij de leerkracht aangeeft hulp van een ouder te kunnen gebruiken.