Het klimaat van de school

De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang. We stellen een veilig schoolklimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Regelmaat geeft het kind juist kansen. We vinden een goed contact tussen thuis en school heel belangrijk.

Van belang is om met de opvoeding thuis op een lijn te zitten. Oudergesprekken, informatie-avonden bevorderen een goed contact ouders -school. Naast de ouderparticipatie in medezeggenschapsraad, ouderraad en de vele commissies is er voor de leerlingen een kinderparlement. In goed overleg met elkaar willen we er voor de kinderen een goede en gezellige leerzame schooltijd van maken.