Leerlingenzorg

INTERN BEGELEIDER: Maartje van Hulten

Wij werken op onze school met een breed onderwijsprogramma. Door middel van toetsen, maar vooral door observaties, volgen we de ontwikkeling van alle leerlingen.

Vier keer per jaar bespreekt de leerkracht samen met de intern begeleider alle kinderen. Als blijkt dat de ontwikkeling van een kind niet vlot verloopt, bekijken we welke hulp dit kind nodig heeft. Dat kan van alles zijn. Soms is een andere pen voor een kind met schrijfproblemen al voldoende. In de klas kan een beloningssysteem, "verlengde instructie" voor bijvoorbeeld rekenen of extra woordenschatonderwijs de beste oplossing zijn. De hulp kan ook buiten de klas gegeven worden, bijvoorbeeld in de vorm van extra lezen, rekeninstructie, motorische oefeningen, pre-teaching of Remedial Teaching.

Voor een aantal kinderen is deze hulp niet toereikend. We gaan dan nog een stapje verder om het probleem en de oorzaak ervan zo goed mogelijk in kaart te brengen om het kind verder te kunnen helpen. We kunnen daarbij ook een beroep doen op de expertise van de schoolbegeleidingsdienst "Marant" en het ZorgAdviesTeam. Ouders worden altijd over deze werkwijze geïnformeerd en er zoveel mogelijk bij betrokken.